Chúng tôi thông qua chương trình hỗ trợ 10.9 triệu USD cho các cửa hàng kinh doanh nhỏ ở San Francisco đã bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa. Và chương trình này đang được ưu tiên cho các cửa hàng bị ảnh hưởng trầm trọng nhất đã và đang bị từ chối từ các chương trình hỗ trợ của tiểu bang và liên bang.

Vào trang web: sf.gov/sf-relief-grants

Cung cấp giấy tờ, thông tin liên quan vào ngày 7 tháng 5 năm 2021.

đăng ký ở đây

Site Categories

Site Tags

Main Menu

Recent Posts