Chúng tôi thông qua chương trình hỗ trợ 10.9 triệu USD cho các cửa hàng kinh doanh nhỏ ở San Francisco đã bị ảnh hưởng bởi lệnh đóng cửa. Và chương trình này đang được ưu tiên cho các cửa hàng bị ảnh hưởng trầm trọng nhất đã và đang bị từ chối từ các chương trình hỗ trợ của tiểu bang và liên bang.

Vào trang web: sf.gov/sf-relief-grants

Cung cấp giấy tờ, thông tin liên quan vào ngày 7 tháng 5 năm 2021.

đăng ký ở đây

Site Categories

Site Tags

Main Menu

Recent Posts

實體店面補助金計畫

通過商舖撥款計劃,我們提供$1,090萬予受居家避疫令最大影響的三藩市小企業,並優先處理未被列入州府和聯邦計劃的企業。 請在5月7日前申請:https://sf.gov/zh-hant/sf-relief-grants 在这里申请